THC mehanizam delovanja na tumorske ćelije

THC mehanizam delovanja na tumorske ćelije

Sumnja je osobina koja je oduvek postojala u ljudskom rodu. Nekada nas štiti od mogućih grešaka, a nekada navodi da napravimo iste. Međutim, sve više i više se oslobađamo skepticizma prema alternativnim metodama lečenja zahvaljujući naučno potkrepljenim rezultatima njene efikasnosti.

Lekovitost i delotvornost ulja cannabis THC je uveliko tema svetskih srazmera.

THC i medicina

Aktivna supstanca ovog preparata su kanabinoidi, medijatori koji deluju na ćelije putem svojih receptora CB1 i CB2.

CB1 receptor se nalazi na nervnim ćelijama i delovanjem kanabinoida na ovaj receptor postižu se euforija, relaksiranost (Link kaPsihoonkologiji), usporavanje progresa multiple skleroze, ublažavanje tegoba kod epilepsije (Link ka tumorima mozga) Ii smanjenje nastanka mučnine kod pacijenata lečenih hemioterapijom.

CB2 receptor se nalazi na ćelijama imunog sistema (Link ka imunitetu, imunofanu). Naučni dokazi govore da kanabinoidi, aktivacijom CB2 receptora na imunskim ćelijama, poboljšavaju sposobnost imunskih ćelija da prepoznaju I eliminišu tumorske ćelije.

Po kom principu kanabinoidi deluju na tumorske ćelije?

Naučnici su otkrili da i tumorske ćelije na sebi poseduju CB1 i CB2 receptore. U zavisnosti od vrste i gradusa tumora, zavisiće i broj tj. odnos ovih receptora na ćeliji. Na primer, kod karcinoma pankreasa, pojačana ekspresija CB1 receptora ide u prilog lošoj prognozi. To nije slučaj kod hepatocelularnog karcinoma, jer veći broj CB1 i CB2 receptora daje bolje šanse za lečenje.

Vezivanjem kanabinoida za CB1 i CB2 receptore na tumorskim ćelijama aktivira se proces poznat kao apopotoza (programirana ćelijska smrt) ( Link ka naturaliji i probotaniku). Tačnije, kanabinoidi vrše aktivaciju CB1 i CB2 receptora i pokreću kaskadu kojadovodi do smrti tumorske ćelije.

Karcinomi su specifični i po tome što obiluju krvnim sudovima. Tačnije, desava se proces koji se zove neovaskularizacija – izgradnja novih krvnih sudova tumora. Zahvaljujući ovomprocesu, tumori koji putem krvi daju metastaze se na ovaj način šire organizmom i bolje napreduju. Kanabinoidi preko specifičnih receptora deluju i tako što sprečavaju nastanak neovaskularizacije. Onemogućavaju deljenje endotelnih ćelija krvnih sudova tumora pričemu se tumor smanjuje jer nema dovoljno hranljivih materija za rast.

Činjenica koja bitno utiče na prognozu lečenja karcinoma je i prisustvo i mogućnost nastanka metastaza. Kanabinoidi deluju na tumosku masu tako što i sprečavaju metastaziranje. Put kojim se sprečava širenje tumorskih ćelija kanabinoidima zavisi i od vrste tumora. Jedan nivo je delovanje na mastocitne ćelije koje su bogate supstancama koje izazivaju metastaze. Drugi vid je sprečavanje tumorskećelije da se pripoji za ciljano tkivo selektivnim dejstvom najedan od proteina koji dovodi do nastanka pripoja.

THC i maligni tumor

Zaključak

Rezultati mnogobrojnih istraživanja o delotvornosti kanabisovog ulja motivišu sve više naučnika na dalje istaživanje. Ovo su samo neke od naučno potvrđenih činjenica vezanih za efektivnost kanabinoida. Rezultati ujedno pokazuju da priroda zaista ima lek za svaku tegobu, samo je treba ljudima približiti.

 

Dr. Miljana Damnjanović

Za više informacija obratite nam se ili dođite u Savetovališta “Vera u Život”